تحلیل تاریخی-جنسیتی نقاشی هایی برگرفته از روایت جودیت با تأکید بر اثر فلورانسی آرتمیزیا جنتیلسکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه الزهراء(س). تهران، ایران.

2 استاد گروه پژوهش هنر، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران. نوسنده مسئول.

چکیده

جودیت شخصیت زنی در کتاب مقدس عهد عتیق است که با قتل هولوفرنس فرمانده آشوری، توانست شهر تصرف شده خود را آزاد سازد. این روایت، موضوع آثار بی‌شماری در طول تاریخ هنر بوده است. یکی از مهم‌ترین و بحث برانگیزترین نمونه‌های این مجموعه، آثاری از آرتمیزیا جنتیلسکی، زن نقاش دوره باروک می‌باشد. این نقاش چهار نسخه تأیید شده با این موضوع را در کارنامه خود دارد، که نسخه فلورانسی بیش از بقیه در این مقاله، مد نظر است. پژوهش حاضر قصد دارد، چگونگی روایت‌پردازی تصویری این مضمون را در چند اثر متفاوت از چند نقاش، و همین‌طور در آثار آرتمیزیا، بر اساس بافت تاریخیشان تحلیل و با یکدیگر مقایسه کند. یکی از این نقاشان، کاراوادجو است که آرتمیزیا، از پیروان او محسوب می‌شود. سؤالی که مطرح می‌شود، این است که: جنسیت آرتمیزیا و حوادث زندگی او چگونه در انتخاب و بیان این موضوع نسبت به دیگر نقاش‌ها مؤثر بوده است؟ نتایج نشان داد، با وجود ثابت بودن داستان، عوامل دیگری به غیر از شرایط تاریخی و سبکی، همچون جنسیت و سرگذشت مؤلف نیز در شکل‌گیری متفاوت نسخه فلورانسی آرتمیزیا، مؤثر بوده است؛ به ویژه که موضوع این اثر، در گروه موضوعات قدرت و قهرمانان زن قرار می‌گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical-Gender Analysis Based on paintings Narration of Judith with Emphasis on Artemisia Gentileschi`s Florentine Version

نویسندگان [English]

  • azam hakim 1
  • fatemeh kateb 2
1 PhD. Candidate. Art Research, Alzahra University,Tehran, Iran.
2 Prof. of Art Research, Alzahra University, Tehran, Iran, (Corresponding Author)
چکیده [English]

 
Judith is a female character in the Bible, the Old Testament who was able to free her occupied city by killing Holofernes, the Assyrian general. This narration has been the subject of numerous works of art throughout history. One of the most important and most controversial example of this collection are the works by Artemisia Gentileschi, female painter of the Baroque era. The painter has four approved versions of it in her repertoire, and the Florentines version is the main focus point in present paper. Present study aims to analysis and compare visual narrations of such theme in various works of several painters and works of Artemisia based on their historical context. One of this painters is Caravaggio whom Artemisia is his fallower. The question that arises is: in comparison to other painters, how Artemisia`s gender and her life`s events affected her choice and expression of such subject? Despite the solidarity of the story, the results indicated that besides stylistic and historical circumstances, other factors including gender and author`s biography have been effective in formation of her Florentine version; Especially considering the fact that this subject is considered among the power and heroines subject`s category.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judith and Holofernes
  • Artemisia Gentileschi
  • Caravaggio
  • Baroque
  • Gender

منابع

آدامز، لوری(1390). روش شناسی هنر، ترجمه علی معصومی، چ. دوم، تهران: نظر.

پاکباز، روئین(1387). دایرة المعارف هنر، چ. هفتم، تهران: فرهنگ معاصر.

دیویس، پنه لوپه؛ دنی، والتر؛ هفریچر، فریما؛ جاکوبز، جوزف؛ روبرتز، آن و سیمون، داوید(1388). تاریخ هنر جنسن، ترجمه فرزان سجودی و دیگران، تهران: فرهنگسرای میردشتی.

قره باغی، علی اصغر(1391). هنر نقد هنری، چ. سوم، تهران: سوره مهر.

ویدمن، کریستینا؛ لاراس، پترا و کلی‌یر، ملانی(1393). 50 هنرمند زن که باید شناخت، ترجمه احسان نجفی، تهران: فرهنگسرای میردشتی.

هارت، فردریک(1382). سی و دو هزار سال تاریخ هنر، ترجمه موسی اکرمی و دیگران، تهران: پیکان.

References

Adams, L. (1996). The Methodologies of Art: An Introduction, A., Masoumi, Tehran: Nazar (Text in Persian).

Davis, P.; Danni, W.; Hafricher, F.; Jacobs, H.; Robberts, A.; Simon, D. (2010). Janson History of Art, F. Sojudi & et al., Tehran: Farhangsaray-e Mirdashti (Text in Persian).

Gharehbaghi, A. (2013). The Art of Art Criticism, Tehran: Soore Mehr (Text in Persian).

Harrt, F. (2004). Art: A History of Painting, Architecture, M. Akrami & et al, Tehran: Paykan (Text in Persian).

Pakbaz, R. (2009). Art Encyclopedia, (7th Ed.), Tehran: Farhang-e Moaser (Text in Persian).

Parker, R.; Pollock, G. (1981). Old Mistresses: Women, Ideology and Art. London: Pandora.

Perciaccante.A. And the others (2016). There Will Be Blood: Differences in the pictorial representation of the arterial spurt of ‎blood in Caravaggio and followers: European.  Journal of Internal Medicine, Volume 34, Pages e46-e47.

Straussman-Pflanzer, E, (2013). Violence and Virtue: Artemisia Gentileschi`s Judith Slaying Holofernes. The art institute of Chicago: New haven and London.

Weidemann, C.; Larass, P.; Klier, M. (2015). 50 woman Artists You Should Know, E. Najafi, Tehran: Farhangsaray-e Mirdashti (Text in Persian).

https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_beheading_Holofernes

https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_beheading_Holofernes#/media/File:Artemisia_Gentileschi_Judith_Maidservant_DIA.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_beheading_Holofernes#/