تخیل ترکیب گر و تجلی آن در زبان عرفانی هنر ( نوگرا یا معاصر )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ارتباط تصویری دانشگاه هنر اصفهان، ایران

چکیده

در این مقاله سعی بر آن است که ضمن بررسی رابطه علم، هنر و دین از گذشته تابه‌حال، به نقش عنصر تخیل و خلاقیت به‌عنوان مهم‌ترین عامل پیوند این حوزه‌ها اشاره و انواع تخیل را همچون تخیل ترکیب‌گر و تخیل شهودی از دیدگاه حکما و دانشمندان غربی و شرقی مورد مداقه قرار دهیم. در تمام مقاله توجه به " ساختار ناب " به‌عنوان عنصری مشترک در جهان‌بینی‌های مختلف خودنمایی می‌کند که با تعابیری همچون شعور باطنی و حقیقت مطلق و عرفان رابطه تنگاتنگ دارد. نگارنده معتقد است که می‌توان با استفاده از تخیل، پیوندی نو میان هنر، دین و علم ایجاد و از آن طریق حقیقت موجود در عالم را درک و تفسیری مجدد کرد، که لازمه آن همزیستی و پیوند بیشتر تمدن‌ها در رسیدن به مفهوم جدیدی از هنراست. البته تمدن اسلامی با دارا بودن ذخایر عظیم عرفانی، قادر است که نقش تعیین‌کننده در این تحول پیشرو داشته باشد. مقاله پیش رو به شیوه کتابخانه‌ای و از طریق تحلیل محتوا و از نوع تحقیقات بنیادی می‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combinative Imagination and Its Manifestation in Mystical Language of Contemporary Art

نویسنده [English]

  • a aboozar
Assistant prof. of Graphics, Isfahan Art University, Isfahan
چکیده [English]

 
Present paper tries to consider the relationship between science, art and religion from past till present besides the role of imagination and creativity as the most important connecting factor  of these areas and study various types of imagination such as combinative imagination and intuitive imagination from eastern and western scientists and philosophers’ point of view.
Considering the “pure structure” as a common element in various worldviews is manifested throughout the whole paper which have a close relationship such as internal understanding, absolute truth and mysticism. The author believes that it is possible to create a link between art, religion and science by means of imagination and have a new understanding and interpretation of realities in this world by means of that; and to do so, we need a deeper connection and coexist among civilization to achieve a new concept of art. Islamic civilization can play a determining role in such pioneering change due to owning great mystical resources. Present paper is a fundamental research, gathering data from library resources and context analysis.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Science
  • Art
  • Religion
  • Imagination
  • Mystic
ایزوتسو، توشیکیون (1379) صوفیسم و تائوئیسم، ترجمه محمدجواد گوهری، تهران؛ انتشارات روزنه.
برت، آر. آل(1379). تخیل. ترجمه مسعود جعفری، تهران؛ نشر مرکز.
شاد قزوینی، پریسا،(1392)، بررسی وجه نوگرایی در نقاشی معاصر ایران(1320- 1357 هـ ش.)، جلوه هنر، شماره1 دوره3 صفحات74-1.
غفاری، محمد خالد (1380). فرهنگ اصطلاحات شیخ اشراق، تهران؛ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
کربن، هانری (1384).تخیل خلاق در عرفان ابن عربی. ترجمه انشا الله رحمتی. تهران؛ جامی.
مولوی، جلال الدین محمد (1378). مثنوی معنوی، به اهتمام توفیق، سبحان، تهران؛ روزنه.
نظامی عروضی سمرقندی (احمد بن عمر نظامی)(1381). چهارمقاله به سعی و اهتمام و تصحیح محمد قزوینی. به کوشش محمد معین، تهران؛ انتشارات زوار.
نورنبرگ، آ (1350). پل سزان، ترجمه رضا فروزی، تهران؛ رز.
Bert, R. L. (1973). Fancy, M. Jafari, Tehran: Markaz (Text in Persian).
Corbin, H. (1969). L’Imagination Creatric dans Le Soufisme d’Ibn Araby, E. Rahmati, Tehran: Jami (Text in Persian).
Durand, G., (1969). « L’Exploration de l’Imaginaire», in Circé, No. 1, Paris: Lettres Modernes.
Ghâffarî, S.M.  (2001). Shihab Al-din Suhrawomdi, Farhang-i Istilafat of Shaykh-I Ishragh, Tehran: Society for the Appreciation of Cultural Works and Dignitaries (Text in Persian).
Izutsu, T. (1984).Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key philosophical Concepts, ‎M.J. Gohary, Tehran: Rowzaneh (Text in Persian).
Mawlawi (Rumi), J. M. (1999).Masnavi-i Ma’navi, edited by S. Tofiq, Tehran: Rowzaneh (Text in Persian).
Nizami Aruzi Samarqandi, A. (2002). Nezami Aruzee. Chahar Maghale Va Talighat, By Mohammad Moin, Tehran: Zavar (Text in Persian).
Nuremberg, A. (1971). Paul Ce`zanne, R. Forouzi, Tehran: Rose (Text in Persian).
-Shadqazvini, P. (2013). Investigating the Implication of Modernism in Contemporary Iranian Painting, Jelve-Y-Honar , Vol. 3, No: 1, p.p. 1-74 (Text in Persian).