موضوعات مذهبی در نقاشی های مدرن و پست مدرن( مطالعه موردی پُل گوگَن- فرانسیس بیکن- میمو پالادینو- رابرت گابر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه نقاشی دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد نقاشی دانشگاه سوره، تهران ایران

چکیده

یکی از زمینه‌های پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در حوزة فرهنگ، مطالعات مربوط به نسبت دین و هنر است. به‌واقع می‌توان دوره‌هایی در تاریخ هنر مشاهده کرد که نقطه امتزاج مذهب و هنر هستند. هرچند این درهم‌آمیختگی هنر و مذهب همیشه در یک سطح نبود، اما بی‌شک مذهب یکی از بسترهای مهم خلق اثر هنری محسوب می‌شد. در دوران مدرن و پست‌مدرن اوضاع تغییر کرد­و­ مذهب ­و­ هنر دیگر همسو نبودند. دراین‌بین هنرمندانی بودند که نشانه‌ها­ و ­یا روایت‌های مذهبی را موضوع کار خود قرار دادند. هدف این پژوهش بررسی تحلیلی، تاریخی و اجتماعی هنر مدرن و پست‌مدرن است که به چگونگی نسبت هنر و مذهب در آثار چهار هنرمند مدرنیسم و پست‌مدرنیسم (پُل گوگَن، فرانسیس بیکن، میمو پالادینو، رابرت گابر) می‌پردازد. سؤال اصلی آن است که رابطه هنر مدرن و پست‌مدرن با آموزه‌های دینی، سیاسی و اخلاقی چگونه است­و­گزینش و چیدمان عناصر بصری به چه ترتیبی است؟
هنر مدرن می‌خواهد خود غایت خویش باشد نه وسیله تبلیغ و ترویج و تحکیم آموزه‌های سیاسی، دینی و اخلاقی. آنچه در اندیشه پست‌مدرن مطرح می‌گردد این است که باید از عقل‌ها و بینش‌ها و اندیشه‌های متکثر، بدون تلاش برای تأثیرگذاری، سخن به میان آورد.
این تحقیق با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی انجام‌شده است و داده‌های مورد نیاز آن از طریق اسناد و مدارک کتابخانه‌ای گردآوری ‌شده است و محقق نسبت به توصیف و تحلیل جامعه آماری پژوهش با مطالعه آثار نقاشی پُل گوگَن، فرانسیس بیکن، میمو پالادینو، رابرت گابر، به اهداف مورد نظر دست خواهد یافت.
نتایج نشان می‌دهد، اثر هنری در خلأ خلق نمی‌شود، بلکه برآیندی از زمان، مکان و آگاهی دوران خالق آن است. در آثار هنریِ دوران مدرن اشارات مذهبی ریشه در نقد خردباوری دارد. آثار پست‌مدرنیسم ثمره سرهم‌بندی خودپسندانۀ عناصری است که فقط به سبب ظاهر بصری‌شان در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و یا انتقادی رادیکال به آموزه‌های مذهبی دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Themes in Modern and Post-Modern Paintings (A Case Study of Paul Gauguin, Francis Bacon, Mimmo Paladino and Robert Gober

نویسندگان [English]

  • Zahra Pakzad 1
  • s. jalali 2
1 Assistant prof. of Visual Arts, Alzahra University, Tehran,Iran
2 M.A. of Visual Arts, Soore University, Tehran,Iran
چکیده [English]

 
One of the interdisciplinary study field in the realm of culture is studies on the relationship between religion and art. In fact, we can observe periods in history of art when the religion and art mixed. Although the mixture of art and religion was not at an even pace, religion is one important context for creation of the art works. Things have changed in the modern and post-modern period and they were not moving toward the same ends any more. Meanwhile there were artists who have worked on signs or religious traditions. Present study is an analytical, historical and social study of the modern and post-modern art which deals with the relationship between religion and art in works of four modern and postmodern artists naming Paul Gauguin, Francis Bacon, Mimmo Paladino and Robert Gober. The key question is: how is the relationship between modern and postmodern art to religious, political and ethical teachings and how is selection and composition of visual elements?
Modern art, rather than being a tool for propaganda and preaching of political, religious and ethical teachings; wants to be a goal by itself. Post modernism says we should speak of logic, insight and plural thoughts without any efforts to effect anything or anyone.
Present research is a qualitative study and required data were gathered through library documents. The researcher has studied works of Paul Gauguin, Francis Bacon, Mimmo Paladino and Robert Gober in order to describe and analyze the statistical sample of the study.
Findings show that artistic work can’t be created in vacuum but it is the result of time, place and awareness of its creator time period. Religious concepts of modern works are rooted in criticizing wisdom. Postmodern works are the outcome of selfish combination of elements put together just due to their visual appearance or have radical criticism to religious teachings.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • modernism
  • Postmodernism
  • Religion
  • Gauguin
  • Bacon
  • Paladino
  • Gober
آرچر، جفری هاوارد (1388). این داستان واقعیت دارد، مترجم، علی فامیان، تهران:انتشارات نیستان.

آرشمبو، میشل (1380).گفت‌وگو با فرانسیس بیکن، قاسم رویین، تهران:نشر نیلوفر، چاپ اول.

بُکولا، ساندرو (1393). هنر مدرنیسم، رویین پاکباز، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ پنجم.

پاکباز، رویین (1386). دایره المعارف هنر، تهران:واحد پژوهش فرهنگ معاصر.

جهانبگلو، رامین (1381). موج چهارم، منصور گودرزی، تهران:نشر نی، چاپ اول.

داوری، رضا، اردکانی (1383). فلسفه و انسان معاصر، تهران : مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

دلوز، ژیل (1390). فرانسیس بیکن: منطق احساس، علی آقایی، تهران : نشر حرفه هنرمند، چاپ اول.

دوبوکورف مونیک (1376). رمزهای زندۀجان، جلال ستاری، تهران : نشر مرکز، چاپ دوم.

رهنمایی، سید احمد (1384). غرب‌شناسی، قم :مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ هفتم.

سیلوستر، دیوید، (1386).گفتگوی دیوید سیلوستر با فرانسیس بیکن، شروین شهامی پور، چاپ اول، تهران : نشر نظر.

ضیمران، محمد (1380). اندیشه‌های فلسفی در پایان هزاره دوم، تهران : انتشارات هرمس.

فرای، نورتروپ (1379). رمز کل: کتاب مقدس و ادبیات، صالح حسینی، تهران : نشر نیلوفر، چاپ اول.

قره‌باغی، علی‌اصغر (1380). تبارشناسی پست‌مدرنیسم، تهران : دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول.

کراملین، رزماری (1386). هنر مدرن و تخیل مذهب، مترجم مصطفی اسلامیه، تهران : نشر فرهنگستان هنر.

کهون، لارنس (1385). از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم، ویراستار عبدالکریم رشیدیان، تهران : نشر نی، چاپ پنجم.

گامبریج، ارنست (1387). تاریخ هنر، علی رامین، تهران : نشر نی، چاپ پنجم.

لینتُن، نوربرت (1383). هنر مدرن، علی رامین، تهران : نشر نی، چاپ دوم.

نوذری، حسینعلی (1379). صورت‌بندی مدرنیته و پست‌مدرنیته، تهران : انتشارات نقش‌جهان.

Achille Bonito, O. (1982). Transavangarde InternationalEnglish translation,D. Gast, Jones, Milano;Giancaylo politi.

Archer, J. (2009). This is a real story, A. Famyan, Tehran: Neyestan (Text in Persian).

Archimbaud, M. (2001). Interview with Francis Bacon, GH. Roubin, (1st Ed.), Tehran: Niloofar (Text in Persian).

Bocola, S. (2014). The Art of Modernism: Art, Culture and Society from Goya to the Present Day, R. Pakbaz, (5th Ed.), Tehran: Farhang Moaser (Text in Persian).

Crumlin, R. (1998). Beyond Belief: Modern Art and the Religious Imagination, M. Eslamiyeh, Tehran: Academy of The Arts (Text in Persian).

Cahoon, L. (2006), From Modernism to Postmodernism: An Anthology, A. Rashidian, (5th Ed.), Tehran: Ney (Text in Persian).

Davari Ardakani, R. (2004). Philosophy and Contemporary Man, Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies (Text in Persian).

De Beaucorps, M. (1997). Les Symboles Vivants, J. Sattari, (2nd Ed.), Tehran: Markaz (Text in Persian).

Deleuze G. (2011). Francis Bacon: Logic of Sensation, A. Aghaii, (1st Ed.), Tehran: Herfeh Honarmand (Text in Persian).

Feenberg, A. (2002). Transforming technology: Acritical theory revisited. Vol: 8, Oxford University.

Frye, N. (2009). The Great Code: The Bible and Literature. S. Hosseni, (2nd Ed.), Tehran: Niloofar (Text in Persian).

Gharebaghi A. (2001). Genealogy of Postmodernism, (1st Ed.), Tehran: Iran Cultural Studies (Text in Persian).

Gombrich, E. (2008). History of Art, A. Ramin, (5th Ed.), Tehran: Ney (Text in Persian).

Greenberg, C. (1998). Modernist Painting in: The Philosophy of Art, Reading Ancient and Modern, A. Neill and A. Ridely, New York: Me Graw Hill.

 Jahanbegloo, R. (2002). The Fourth Wave, M. Goudarzi, (1st Ed.), Tehran: Ney (Text in Persian).

Kelly, M. (1994). The Political Autonomy of Contemporary Art: The Case of the 1993 Whitney Biennial. Cited in Kemal & Gaskell, 2000, New York: Whitnney museum of American Art.

Lucie-Smith, E. (1999), Artoday, London: Phaidon.

Lynton, N. (2004). The Story of Modern Art, A. Ramin, (2nd Ed.), Tehran: Ney (Text in Persian).

Lyotard, J. (1984), Francais, The Postmodern Condition: A report on knowledge, B. Massumie, Manchester: MUR (Text in Persian).

Northrop F. (2000). Total code: Bible and Literature, S. Hoseini, (1st Ed.), Tehran: Niloofar (Text in Persian).

Nozari, H. (2000) Formation of Modernity and Postmodernity,Tehran: Naghshe Jahan (Text in Persian).

Pakbaz, R. (2007). Encyclopedia of Art, Tehran: Research Department of Farhang Moaser (Text in Persian).

Rahnamaii, S. (2005). Westology, 7th Edition, Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute (Text in Persian).

Sylvester, D. (2007). Interview with Francis Bacon, Sh. Shahamipour, (1st Ed.), Tehran: Nazar (Text in Persian).

Zamiran, M., (2001), Philosophical Thoughts at the End of the Second Millennium, Tehran: Hermes (Text in Persian).

Website:

www.nytimes.com.May31,( 2005), “Monumental Gober Acquired by MOMA.”