رده‌بندی معیارهای کیفیت گیوه از دیدگاه تولیدکنندگان استان کرمانشاه

نویسندگان

چکیده

گیوه یکی از مهم‌ترین صنایع دستی استان کرمانشاه است که می‌تواند با رونق‌بخشی به اشتغال مولد و پایدار جوانان منطقه، به پیشرفت اقتصادی جامعه کمک کند. اما هم‌اکنون شاهد ورود گیوه‌هایی در بازار هستیم که از نظر استادان این هنر دستی، هیچ‌کدام از جنبه‌های تکنیک بافت گیوه و نیز هنر گیوه‌بافی را- که نمادی از صنعت دستی استان کرمانشاه است- به لحاظ کیفیت لازم ندارد. به‌منظور بررسی این معضل، هدف از تحقیق حاضر این است که به شناسایی استانداردهای لازم گیوه‌بافی جهت استفاده در ارزیابی کیفیت گیوه‌های تولید و عرضه‌شده به بازار بپردازد. این تحقیق با استفاده از تکنیک دلفی انجام‌شده و جامعه مورد مطالعه، تمام متخصصان و افراد صاحب‌تجربه صنعت گیوه‌بافی استان کرمانشاه در نظر گرفته شد که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. براساس یافته‌های پژوهش، استفاده از چرم مرغوب، بافت ریزرویه، تازه‌بودن مواد اولیه و محکم‌بودن پاشنه و دماغۀ گیوه مهم‌ترین معیارهای کیفیت گیوه‌بافی استان شناسایی شدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

رده‌بندی معیارهای کیفیت گیوه از دیدگاه تولیدکنندگان استان کرمانشاه