تکنیک ها و روش های بیان معانی و مفاهیم در رقص های کلاسیک هندی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استادیار گروه گرافیک دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دکترای پژوهش هنر دانشگاه الزهرا تهران، ایران

چکیده

رقاصان رقص‌های کلاسیک هندی نیز مانند دیگر رقاصان دنیا از بدن و حرکات آن به‌عنوان ابزار پیام‌رسان استفاده می-کنند، حرکات هر یک از اعضای بدن در هر رقصی مبین حالات و عواطف و منظور رقاص است. اما ازآنجاکه رقص‌های کلاسیک هندی برآمده از آئین پرستش خدایان هندو می‌باشند، و به‌منظور نیایش آن‌ها اجرا می‌شوند(مطابق دستورات دینی، که رقص را از واجبات پرستش خوانده‌اند)، هر یک از حرکاتی که توسط رقاص صورت می‌گیرد، دارای معنی خاصی می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی و شناسایی ابزار بیان ازجمله حرکات بدن، شیوه گریم، لباس، زیورآلات و آرایه صحنه به‌عنوان مدیا و ابزار بیان این هنر باستانی است؛ همچنین پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال زیر است: آیا حرکات در رقص‌های آئینی هندی نمادین هستند؟ معانی این حرکات چیست؟ و موارد استفاده آن‌ها کجاست؟ روش تحقیق در این پژوهش ازنظر ماهیت توصیفی بوده و روش و ابزار گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی و میدانی صورت گرفته است. بنا بر نتیجه مقاله، رقاصان با فرم دهی به اندام خود تلاش می‌کنند بازنمایی‌ای از فرم‌های طبیعت را به اجرا بگذارند، اما به دلیل محدودیت‌های استخوان‌بندی بدن انسان، از شیوه‌ای نمادین برای نمایش مصادیق طبیعت، احساسات، و دیگر مسائل انتزاعی بهره می‌برند. بنابراین هرکدام از حرکات دارای فهرستی از معانی نمادین می‌باشند، که درعین‌حال که به فهم داستان رقص کمک می‌کنند، رقاص هیچ‌گاه برای نمایش یک موضوعِ خاص، با کمبود حرکت مواجه نمی‌شوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indian Classical Dances: Techniques and Means of Expression

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Dadvar 1
  • 1 0 2
  • Pinky Chadha 3
2 Asistant prof. of Graphics, Alzahra University, Tehran,Iran, fahimeh.daneshgar@gmail.com
چکیده [English]

Similar to all dancers around the world, performers of Indian classical dances use body limbs and their movements as the medium of expressing their message too. In every dance, the body movements represent feelings, emotions and the purpose of the dancers. Since Indian classical dances have got their roots in Hindu gods worshiping, and are performed to worship them (based on religious laws, dancing is essential in worshiping), each movement of the dance has a special meanings. Present research aims to study and identify the means of expression including body movements, make up method, costume and stage accessories as the media and tool of expression in this ancient art. Present research also tries to answer the following question: are these body movements symbolic in Indian ritual dances? What are their meanings? When are they employed? Present research is a descriptive study documenting data through documentary and field study methods. Based on obtained results dancers try to represent forms of nature by shaping their body, but use symbolic methods to represent examples of nature, emotions and other abstract issues due to the limits of the bones and body’s structure. Therefore each movement has a list of symbolic meanings, which makes the story of the dance understandable, and thus the dancers do not run out of movements while representing a special subject.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indian Classical Dances
  • Body Movements
  • Means of Body Expression
  • Symbolic Language
دادور، ابوالقاسم و رحیمی، محمد(1391). بررسی تحلیلی مظاهر و مضامین رقص شیوا، جلوه هنر، 8(2): 5-19