نقش صنایع دستی در کارآفرینی فارع التحصیلان رشته صنایع دستی دانشگاه کاشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی ، دانشگاه کاشان، ایران

2 گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان، ایران

چکیده

هنرهای صناعی تبلور عینی فرهنگ و مظاهر هنری و از نوع هنرهای کاربردی و مردمی با طرح‌ها و اصالت‌های ویژه خود، همیشه چون عاملی مهم و اساسی در پیکره اقتصادی ایران مطرح بوده است. با توجه به جایگاه هنرهای صناعی به­عنوان دومین عامل رشد تولید ناخالص ملی، سیاست‌های حمایتی و هدایتی گسترده‌ای در زمینه توسعه آن صورت پذیرفته است که طبیعتاً گسترش آن، اثرات متفاوت و قابل‌توجهی برجای می­گذارد. با توجه به پیچیدگی و همچنین گستردگی فعالیت‌ها در حوزه هنرهای صناعی، اثرات ناشی از آن نیز ابعاد به­هم­پیوسته­ی بسیاری دارند که لازم است در توسعه این‌گونه مشاغل به آن‌ها توجه شود. آگاهی دقیق از وضعیت و اثرات ایجادشده و نیز شدت و ضعف آن در هر یک از ابعاد، برنامه­ریزان را قادر به ارائه برنامه‌ای مناسب و بهینه برای کاهش نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت نموده و ضریب موفقیت این‌گونه مشاغل را ارتقا می‌دهد. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی – تحلیلی است که باهدف بررسی وضعیت کارآفرینی فارغ‌التحصیلان هنرهای صناعی و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن برای بهبود شرایط شغلی افراد فعال در عرصه این هنر صنعت، صورت گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش 230 نفر از فارغ‌التحصیلان زن رشته صنایع‌دستی دانشگاه کاشان هستند که تعداد 35 نفر به‌عنوان نمونه و به‌طور تصادفی برگزیده‌شده‌اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد میانگین درآمد هنرمندان از میانگین درآمد جامعه بالاتر بوده و این در حالی است که میانگین تجربه کاری آنان فقط دو سال و نیم است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Handicrafts in Entrepreneurship of Handicrafts Graduates of Kashan University

نویسندگان [English]

  • صدیقه کیانی 1
  • s kiani selmi 2
1 Instructor, Faculty f Handicrafts, University of Kashan, Kashan, Corresponding Author
2 kashan
چکیده [English]

Synthetic arts are objective crystallization of culture and artistic symbols; they are popular and applied arts with their own patterns and originality and have always been presented as an important and critical factor in Iran's economy. Considering position of Synthetic arts as second factor in growth of GDP and in order to extend it; extensive support and guidance policies have been applied. Naturally its extension will have variant and considerable effects. Effects of such extension have many connected aspects due to the complexity and extension of activities in Synthetic Art's domain and we should pay attention to them while extending such jobs. Exact awareness of condition and created effects and also its weaknesses and strength about each of dimensions will enable planners to present better and efficient programs to decrease its weak points and empower its strength and improve success rate of such occupations. Research method of present study is descriptive- analytical aiming to study the condition of entrepreneurship of Synthetic arts graduates and analyze its weak and strength points to improve working condition of individuals active in domain of this art-industry. Data gathering tool in present research was questionnaire. Statistical Society of the research included 230 female graduates of handicrafts degree from Kashan University and 35 were accidentally selected as sample. Results of present study show that artists' income median is higher than society's income median while their working experience is only two and half years.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • working women
  • Home Jobs
  • Handicrafts
  • Graduates of University of Kashan
-پوپ، آرتورآپهام (1380). شاهکارهای هنر ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- دلال نصیری، سمانه؛ احمدی، عبادالله؛ برزگر، مجید (1391).«رابطه خلاقیت و نوآوری با رضایت شغلی در
شاغلان صنایع‌دستی شیراز»، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 2، شماره 3، صص 169-204
-حاجی پورشوشتری، عبدالحمید (1386). «مهر اصالت یونسکو برای صنایع‌دستی»، فصلنامه علمی پژوهشی گلجام، شماره 6 و 7، صص 155-171
-حافظ نیا، محمدرضا (1383). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق در علوم انسانی، چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت.
-ــــــــــــــــــــ (1392). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق در علوم انسانی، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات سمت.
- خلوتی، ملیحه (1388).«بررسی میزان توانمندی زنان خانه­دار و عوامل مؤثر برآن در شهرشیراز»، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال 2، شماره 4، صص 153-171
- رستمی، مصطفی (1384). «بررسی وضعیت اشتغال زنان استان مازندران در بخش صنایع‌دستی (منطقه‌ی شاخص: شهرستان ساری)»، پژوهشنامه­ی علوم انسانی و اجتماعی، سال 4، شماره 13، صص 39 -66
- ساعی ارسی، ایرج؛ نیک نژاد، زهرا (1375).«سهم کارخانگی زنان در فرآیند برنامه‌ریزی‌های توسعه»، فصلنامه علوم رفتاری، شماره 35، صص
- سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1388). روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.
- سکاران، اوما؛ صائبی، محمد؛ شیرازی، محمود (1388). روش‌های تحقیق در مدیریت، تهران: انتشارات مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
- سلیمانی، عادل؛ پاپزن، عبدالحمید؛ خالدی، خوشقدم (1390). «ارزشیابی آموزش‌های فنی حرفه‌ای زنان روستایی در زمینه صنایع‌دستی»، فصلنامه علمی – پژوهشی جامعه‌شناسی زنان، سال دوم، شماره سوم، صص
- شیبانی، ابراهیم؛ افشاری، زهرا (1380).«اثر رشد بخشی بر اشتغال زنان ایران با استفاده از روش داده ستانده»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 59، صص 37 -63
- علاءالدینی، پویا؛ رضوی، محمدرضا (1383).«وضعیت مشارکت و اشتغال زنان در ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 3، شماره 12، صص 131 -156
- کریمیان، حسن؛ عطار زاده، عبدالکریم (1390).«نقش انقلاب صنعتی در تحولات صنایع‌دستی ایران»، مطالعات تاریخ اسلام، سال 3، شماره 11، صص 99- 120
- گیدنز، آنتونی (1373). جامعه‌شناسی؛ ترجمه­ی: منوچهر صبور، تهران: نشر نی.
- مقیمی، سید محمد (1383). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی. چاپ سوم. تهران: نشرترمه.
- نواب اکبر، فیروزه؛ منفرد، نوذر؛ رضایی، علیرضا (1379).«عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت تولید صنایع‌دستی، (مطالعه موردی: زنان عشایر نیمه اسکان‌یافته مرند افزر)»، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 8، شماره 31، صص 23-26
-یزدان پناه، لیلا؛ صمدیان، فاطمه (1388). «عوامل مؤثر بر میزان موفقیت شرکت‌های تعاونی (مطالعه موردی: صنایع‌دستی استان کرمان)»، تعاون، سال 20، شماره 202 و 203، اردیبهشت و خرداد، صص 19-34
- یعقوبی، جعفر (1384). «بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان»، پژوهش زنان، دوره 3، شماره 1، صص 125 -146
-AsadollahPour, Ali. (2000). Ranchers courses evaluation in Mazandaran Province.Journal of Mazandaran Agriculture Education Groups.Vol 2. No 2.
- Swanson, B.E. (1990). The current status of agricultural extension Worldwide.Re port Of the Global Consultation on Agricultural Extension, FAO, and Rome.