بررسی عوامل بازدارنده جهت رشد کارآفرینی در هنرهای صناعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشگاه آزاد رامسر، ایران

2 دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

 
کارآفرینی به‌نوعی تلاش اطلاق میشود که از طریق شناخت فرصت‌ها، مهارت‌های شغلی و ارتباطی در منابع انسانی، تحقق می‌یابد. ماحصل تلاش ارائه کالای جدید، روشی جدید درروند تولید، بازاری تازه، منابع جدید و درنهایت ایجاد هرگونه فرآیند تشکیلاتی جدید در صنعت‌کار و پیشه ازجمله هنرهای صناعی است. مسئله، شناخت و ارائه راهکار برای اصلاح موانعی است که معمولاً درروند فعالیت و بهره نهایی در اثر قرار نگرفتن تحت پوشش حمایتی ارگان‌های دولتی، ایجاد می‌گردد. هدف اصلی، تحلیل و شناخت موانع برای جلوگیری از بازخوردها و کاربرد مفید است. در تحقیق حاضر نتایج به‌دست‌آمده نشان میدهد که ایجاد بستر مناسب فردی، سازمانی، محیطی، آموزشی و پشتیبانی هدفمند در توسعه کارآفرینی گروه زنانی که اشاعه هنرهای صناعی را عهدهدار هستند، از عوامل رشد و بازدهی مفید است و حمایت‌های مادی و ایجاد فضای مناسب، کارآفرینانی را که زمینه اشتغال وتوان بالقوه تولید رادارند؛ اما به دلیل عدم سرمایه کافی و ابزار تولید و مکان مناسب برای عرضه تولیدات کالا و خدمات، حضوری در زنجیره کار و توسعه کشور را ندارند، برای فعالیت بهینه آماده میکند. ازجمله اعطای تسهیلات اعتباری، حمایت وزارت کار و امور اجتماعی و دیگر نهادهای دولتی، سازمان‌های مرکزی تعاون روستایی، اداره کل صنایع‌دستی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امور مشارکت زنان و...که با بهرهمندی از این مزایا، بهطور فراوانی نیرو و توان کارآفرینان افزایش مییابد.
واژگان کلیدی: کارآفرینی، عوامل  رشد ، راه‌کارهای رشد . عوامل باز دارنده

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Factors Inhibiting Growth of Entrepreneurship in Synthetic Arts

نویسندگان [English]

  • mernaz alehashem 1
  • masoomeh enanloo 2
2 دانشگاه الزهرا
چکیده [English]

 
 
Entrepreneurship is applied to a kind of effort which will be done by knowing and being aware of opportunities, working and communicative skills in human resources.  Such effort will result in presenting new productions, new method in production process, new market, new resources and finally creating new organizational procedures in working industry including synthetic arts. The issue is to know and presenting solutions to correct obstacles which are usually created in process of activity and final interest due to the lack of support from state organizations. Main goal is to analyze and recognize obstacles which prevent feedbacks and useful application. Results of present study show that creating proper individual, organizational, environmental and educational context and targeted support could be considered as growth factor and useful efficiency in developing entrepreneurship of woman distributing synthetic arts and presenting material support. meanwhile creating proper environment will prepare entrepreneurs, who have the basis of working and potential ability but are not a part of working and development chain in country due to lack of enough capital, production tool and proper location to present goods and services, in such manner they will be prepared for optimized activity. Such supports include presenting credit facilities, support from Ministry of Labor and Social Affairs and other state organizations, central organizations of rural cooperation organizations, Handicrafts administration, Welfare organization, Relief Committee for Women's Participation and etc. Which will increase power and working abilities of entrepreneurs.
Key words: Entrepreneurship, Growth Factors, Growth Solutions, Inhibiting Factors 

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • Growth Factors
  • Growth Solutions
  • Inhibiting Factors
-ابوذری، محمد (1384). آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران، تهران: سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی.
-ابن عربی (1407). احکام القران، بیروت: موسسه دارالجبل.
-بخت آور، الهه (1384). «بازنگری هنرهای روستایی از دید گاه مدرن»، ماهنامه جهان هنر، ش 1، صص
-توسلی، غلام عباس (1375). جامعه‌شناسی کار وشغل، تهران: انتشارات سمت.
-سگالن، مارتین (1370). جامعه‌شناسی تاریخی خانواده؛ ترجمه­ی حمید الیاسی، تهران: نشر مرکز.
-صابر، فیروزه (1382). کارآفرینی زنان ایران، تهران: نشر روشنگران.
-فشخامی، مسعود (1357). نقش زن در حکومت اسلامی، تهران: نشر اسلامی.
-کار، مهرانگیز (بی‌تا). زنان در بازار کار، بی‌جا.
-گائینی، ابوالفضل (1385). نقش جنسیت در اشتغال و دیدگاه اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
-نجفی، میترا (1379). تواناسازی زنان روستایی از طریق کارآفرینی، تهران: انتشارات دفتر امور زنان روستایی.
-محقق داماد، سید مصطفی (1369). بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران: نشر علوم اسلامی.
-مهرپرور، حسین (1379). «مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی و مبانی فقهی بین‌المللی»، نشریه اطلاعات پاییز، صص
-ولکجی، شهناز (1382). بررسی مزا یا و معایب اشتغال خارج از منزل زن در خانواده، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
-بی‌نام (بی‌تا). «وضعیت اجتماعی حقوق زن در آلمان»، نشریه ندا، ش،27.
-Buttner E.Holly women Entrepreurs Moving Beyond the class celing (1984).
-Hisrich Robert the women entrée renevr characteristic problems and prescrip tions for success (1984).
-Sandor Maria women Entrepreneut ship in central and Estem Europ(1999).