نقش صنایع‌دستی در کارآفرینی زنان و توسعه اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

در این مقاله به بررسی و شناخت عملکرد صنعت قالی بافی در توسعه اقتصاد روستایی در منطقه وزوان (استان اصفهان) پرداخته شده و در این راستا نقش گسترش صنایع‌دستی به عنوان اقتصاد پایدار مورد توجه واقع شده است. اهمیت این فعالیت و نقش آن در توسعه اقتصادی و فرصت‌های شغلی ایجاد شده با الگوی اجرایی در کشورهای در حال توسعه مانند هندوستان و چین مطابقت داده شده است. توسعه اقتصادی در کشورهای فوق‌الذکر با تکیه بر دانش و فن‌آوری بومی‌و نقش آن در فرآیند توسعه، محوریت موضوع را به خود اختصاص داده است. لذا در این پژوهش توصیفی وتحلیلی به عنوان نمونه فعالیت زنان روستایی بخش شمال استان اصفهان (میمه، وزوان) در نظر گرفته شده است. تجزیه و تحلیل نظرات و ارایه راهکارها و الگوهای کارکردی از اهداف اصلی این پژوهش است. نتایج حاصل نشان می‌دهد، برنامه کارآفرینی این زنان در حوضة قالی‌بافی موجب توسعة اقتصاد روستایی شده و حدود هشتاد درصد در توسعه و گسترش صنایع‌دستی نقش مهی را ایفا نموده است. این روند منطبق بر الگوهای کارکردی می‌باشد که در هندوستان و چین سبب بالا بردن موقعیت آنها در اقتصاد جهان شده است. واژگان کلیدی: صنایع‌دستی، کارآفرینی، اقتصاد، روستا، فن‌آوری بومی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of handicrafts in women entrepreneurship and economic development

نویسنده [English]

  • Zahra Pakzad
چکیده [English]

  This paper studies the function of carpet industry in rural economic development in Vezvan County in the state of Isfahan, Iran. In this regard the spreading role of Handicraft industry as a sustainable economy is been considered too. The importance of this activity and its role in economic development for creating job opportunities has been investigated comparatively with related models in developing countries such as India and China. Economic developments in above mentioned countries as leading progressive countries is being reached on the basis of relevant knowledge and rural technologies in the employment region as an asset and its appearance as a role in the process of considerable developments. The presence and the acting role of  rural women in the northern part of state of Isfahan has been considered too .the research method is descriptive-analytical and the main purpose of the research is to indicate practical strategies and models. The results are indicating that the plan of creating jobs or employment creation by these rural women in the field of carpet industry has approached the enrichment of the said economic developments in that region; where the major economic developments and expansion of handicraft industry has reached the overwhelming number at the value of 80%. This approach as a trend to development is in the same routine that China and India used to heighten and improve their position in the world’s economy as a reasonable high standard one.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Handicrafts
  • entrepreneurship
  • rural economy
  • vernacular technology
- ازکیا، مصطفی (1379). جامعه‌شناسی توسعه، چاپ 2، تهران: کلمه.
- ازکیا، مصطفی (1370). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی توسعة روستایی، چاپ 2، اطلاعات.
- اکبری، محمدرضا (1378). مواضع امام خمینی (ره)، تهران: انتشارات پیام عترت.
- انتظاری، یعقوب (1385). ارزیابی عملکرد نظام ملی دانش در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران، تهران: مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی.
- بخشی زاده، حسن (1387). بررسی امکان برنامه‌ریزی گردشگری روستایی در روستاهای شهرستان اردبیل (موردمطالعه: روستای وکیل‌آباد «سردابه»)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکدة علوم اجتماعی.
- پاپلی یزدی، م (1385). گردشگری (ماهیّت و مفاهیم)، تهران: سمت.
- توسلی، ن (1381). جامعه‌شناسی روستایی، تهران: دانشگاه پیام نور.
- حیدری چیانه، ر (1383). ارزیابی برنامه‌ریزی صنعت توریسم در ایران، پایان‌نامة دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، دانشکدة علوم انسانی و علوم اجتماعی.
- دی‌اش، هـ و ویکرامانایاک، ب (1377). درسنامة برنامه‌ریزی توسعة روستایی، وزارت جهادسازندگی، تهران: مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی.
- رضوانی، م و صفای، ج (1384).«گردشگری خانه‌های دوم و آثار آن بر نواحی روستایی: فرصت یا تهدید (مورد: نواحی روستایی شمال تهران»، پژوهش‌های جغرافیایی، شمارة 54.
- رضوانی، محمدرضا (1383). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی ایران، تهران: قومس.
- سازمان جهانی گردشگری (1379). برنامه‌ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه‌ای، محمود عبدالله زاده، تهران: پژوهش‌های فرهنگی.
- طالب‌، م (1376). مدیریت روستایی در ایران، تهران: دانشگاه تهران.
- فنل، د (1385). مقدمه‌ای بر طبیعت‌گردی، جعفر اولادی قادیکلایی، ساری: دانشگاه مازندران.
- کرمی، ع (1373). بررسی نظریه‌پردازی‌ها در ترویج کشاورزی، ج 1، تهران: وزارت جهاد سازندگی.
- گروه مؤلفان، (1392). آشنایی با صنایع‌دستی ایران، چاپ ششم، تهران، شرکت چاپ و نشر.
- لانکوار، ر (1381). جامعه‌شناسی جهانگردی و مسافرت، ترجمه­ی صلاح‌الدین محلاتی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
- منشی‌زاده، ر (1384). اندر مقولة گردشگری، تهران: پیام مؤلف.
- توسلی، غ (1375). جامعه‌شناسی کار و شغل، تهران: انتشارات سمت.
- چمبرز، ر (1376). توسعة روستایی اولویت‌بخشی به فقرا (حمایت از اقشار آسیب‌پذیر)، ترجمه­ی مصطفی ازکیا، دانشگاه تهران.
- چمبرز، رابرت (1381). چالش با حرفه‌ها؛ نرمالی، تهران: معاونت ترویج و مشارکت مردمی‌ وزارت جهاد سازندگی.
- چیتامبار، جی، بی (1378). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی روستایی چاپ 2، ترجمه­ی احمد حجاران و مصطفی ازکیا، تهران: نی.
- طاهر خانی، م (1379). صنعتی شدن روستا- سنگ بنای استراتژی آیندة توسعة روستایی، تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
- شوماخر، ای. اف (1372). کوچک زیباست: اقتصاد با ابعاد انسانی، چاپ 3، تهران: سروش.
- شهبازی، ا (1381). توسعه و ترویج روستایی، چاپ 3، دانشگاه تهران.
- گل‌محمدی، ف (1383). انتقال فناوری مناسب در روستا در ماهنامه علمی، اجتماعی، اقتصادی "جهاد"، شماره 262/ سال 24/ فروردین و اردیبهشت.
- لهسایی‌زاده، ع (1365). مشارکت به‌عنوان یک روش علمی ‌توسعه در کشورهای پیرامون در: مجموعه مقالات کنفرانس مشارکت، تهران: جهاد سازندگی.
- لهسایی‌زاده، ع (1379). جامعه‌شناسی توسعة روستایی، شیراز: زر.
- هاشمی، ف (1381). بررسی روند اشتغال‌زایی صنایع کوچک در ایران، مجموعه مقاله‌های ارائه‌شده در همایش ملی بررسی راهکارهای علمی ایجاد اشتغال، 24 آبان 1380، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
- هیوآ، ژ، دوبرولسکی، ک. چمبرز، ر (1377). مسائل جامعه‌شناسی روستایی، ساخت‌های اجتماعی جوامع روستایی، چاپ 3، ویرایش اول، ترجمه­ی مصطفی ازکیا، محمد مهاجر ایروانی، علی‌اکبر نیک خلق، تهران: روزبهان.
- E؛ و Cnuta، Liedholm. صنایع کوچک روستایی: شواهد تجربی و موضوعات مربوطه به سیاست‌گذاری، توسعه کشاورزی در جهان سوم، کریم درویشی ودیگران، تهران: وزارت کشاورزی.
- برگزاری میراث فرهنگی (1385). «آمار گردشگران در پایان سال 2005».
 www. chn. ir/news/?section=1&id=2028-
- FleischerAliza and Tchetchik, Anat) 2005(Does rural tourism benefit from agriculture?", Tourism Management, Vol. 26, No. 4:493-501,.
-Heneghan) 2005( Maria, Structures and processes in Rural Tourism, Athenry: Rural Development Centre,
-Lane, Bernard) 1994 ("Sustainable rural tourism strategies: a tool for development and conservation", Journal of Sustainable Tourism. Vo12, Nos. 1&2. :12-18,
-Neidig ، Adam H ) 2006( Rural Leaders' perception of Tourism Development in san Juan Country, Utah: A Case Study. Unpublished M. S. Thesis in Recreation Resources Management. Logan: Utah State University,
-Sonnino، Roberta) 2003( for a "piece of Bread"? Interpreting Sustainable Development Through Agritourism in Southern Tuscany, Italy, Unpublished ph. D. Dissertation, Kansas: University of Kansas, Department of Anthroplogy,.
-Wang, Yang) 2006( Rutal Community participation in Tourism Development: Cases from Hainan province, China, Unpublished ph. D. Dissertation. Waterlo (Ontario): University of Waterloo,
-Yu, Hsiang-Te) 2004 ( Rural Tourism in Taiwan: Motivation, Expectations, and Satisfaction, Unpublished ph. D, Dissertation. San Antonio (Texas): University of the Incarnate Word,.