بررسی ویژگی‌های قالی همدان

نویسنده

چکیده

هر سال مقادیر قابل‌توجهی فرش دست‌باف در مراکز قالی‌بافی کشور ازجمله استان همدان تولید می‌شود که بخشی از آن به مصرف داخلی می‌رسد و بقیه به کشورهای خارجی صادر می‌شود‌. تحقیقات علمی درباره فرش دست‌باف در ایران محدود است. ازاین‌رو، پژوهش‌ در این زمینه گام مؤثری در شناخت، حفظ و گسترش این میراث هنری خواهد بود. این تحقیق با روش پیمایشی و با هدف شناخت فرش امروز همدان انجام شده است. نخست با بررسی اسناد و منابع موجود، پیشینه قالی‌بافی در استان همدان بررسی شد. در ادامه، با مراجعه به مراکز مختلف، از فرش‌های بافته‌شده و نیز قالی‌های نیمه‌بافت روی دار قالی نمونه‌گیری به صورت تصادفی و خوشه‌ای انجام شد. نتایج پژوهش در قالب‌‌ جدول‌های آماری و منحنی ارائه شده است. بر اساس نتایج پژوهش، در استان همدان دو روش اصلی بافت قالی بر مبنای شیوه پودگذاری وجود دارد: شیوه تک‌پودبافی و دوپودبافی. اغلب قالی‌های همدان با گره ترکی، گلیم‌باف فارسی، تار و پود پنبه‌ای و پرز پشمی بافته می‌شود. شیرازه‌پیچی قالی‌ها از نوع متصل است و با روش گردشی، قسمت بافته‌شده به پشت دار قالی می‌چرخد. قالی‌های دوپود اغلب نقوش گردان دارند و قالی‌های تک‌پود هم نقوش هندسی و شکسته

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی ویژگی‌های قالی همدان