مطالعه ی تأثیرات فلزکاری سلجوقی در قرن پنجم هجری بر فلزکاری غرب سده های میانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا

چکیده

    
 قرن پنجم هجری در تاریخ حکومت اسلامی هم‌زمان با حکومت سلجوقیان، از سلسله‌های حامی فرهنگ و هنر، برابر با قرن یازده میلادی از سده‌های میانه در غرب است. برخلاف رشد بی‌سابقه‌ی هنر اسلامی در دوره‌ی سلجوقیان، هنر غرب در سده‌های میانه، به دلیل نابسامانی و بی‌ثباتی شرایط آن دوره، پیشرفت چشمگیری نداشت. بااین‌حال این دوران یک ویژگی مفید قابل‌توجه دارد و آن همانا ارتباط شرق و غرب به‌واسطه‌ی عوامل گوناگون همچون وقوع دوره‌ی اول از جنگ‌های صلیبی است. این ارتباطات، تبادلات فرهنگی و هنری و درنتیجه تأثیرگذاری­ها و تأثیرپذیری­هایی را در پی داشت که انعکاس آن‌ها را می‌توان در آثار هنری به‌جای مانده از این ادوار مشاهده نمود. در همین راستا، پژوهش حاضر به مطالعه آثار هنر فلزکاری دوره‌ی سلجوقی و نمونه‌های مشابه مربوط به غرب سده‌های میانه، با در نظرگیری تأثیرات آثار گروه اول بر دسته­ی دیگر می‌پردازد. بدین منظور از منابع مکتوب تاریخی و همچنین منابع تصویری استفاده‌شده و روش کار نظری است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of impacts of Fifth Hijri Century metalwork on West metalwork in medieval era

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Dadvar 1
  • Negar Zojaji 2
چکیده [English]

Abstract
 In the history of Islamic reign, Fifth Hijri century is contemporaneous with reign of the Seljuq dynasty that was supportive of arts and culture. On the other hand the time period of this dynasty is simultaneous with eleventh century A.D which is a part of medieval era in West. Unlike to the unprecedented developments in Islamic arts of Seljuqs era, in medieval era Western art did not enjoy a considerable level of progression due to the unstable and chaotic situation of that time. Nevertheless, this period had a considerably advantageous characteristic which is, indeed, the interrelations of East and West as a result of different factors such as the first Crusade. These relations led to some cultural and artistic exchanges and consequently some interactions of which the reflections could be seen in the artworks handed to us from that time. The present research studies the metalwork of Seljuqs and their western medieval peers, emphasizing on the impacts of former one on the latter. In order to do so, the written historical documents have been used as well as pictorial sources. The data has been worked on through theoretical- analytical method along with inference.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: metalwork
  • Seljuq period
  • medieval era
  • Islam
  • West
 منابع
-         آزاد، تکتم (1389). نقش تمدن اسلامی در رنسانس عقلی اروپا، مشهد، سپیده باوران.
-         اتینگهاوزن، ریچارد (1376). هنر ایران در دوره‌ی سلجوقی، ترجمه­ی یعقوب آژند، کیهان فرهنگی، 139، 50-56.
-         اتینگهاوزن، ریچارد (1378). هنر و معماری اسلامی (1)، یعقوب آژند، تهران، سمت.
-         بازورث، کلیفور دادموند (1380). سلجوقیان، ترجمه­ی یعقوب آژند، تهران، مولی.
-         دیماند، س. م (1365). راهنمای صنایع اسلامی، ترجمه­ی عبدالله فریار، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
-         رضایی، عبدالرئوف (1386). نقش جنگ‌های صلیبی در انتقال تمدن اسلامی به غرب، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی.
-         شیور کراندل، آن (1385). تاریخ هنر سده‌های میانه، ترجمه­ی حسن افشار، تهران، نشر مرکز.
-         عسکری چاوردی، جواد (1389). هنر، فرهنگ و تمدن عصر سلجوقی، کتاب ماه هنر، 146، 112-121.
-         گاردنر، هلن (1384). هنر درگذر زمان، ترجمه­ی محمدتقی فرامرزی، تهران، آگاه.
-Baer, Eva, (1985), Metalwork in Medieval Islamic Art, Speculum, 60, 941-944
-Ferber, Stanley, (1975), Islam and the medieval west, State University of New York at Binghamton
-Kuiper, Kathleen, (2010), Islamic art, literature, and culture, Britannica educational publishing, New York
-Mack, Rosamond E. (2002), Bazaar to Piazza: Islamic trade and Italian art 1300-1600, University of California press
-Watts, William Walter, (2014), Europe from the middle ages/ http://www.britannica.com/EBchecked/topic/377708/metalwork/73996/Europe-from-the-Middle-Ages