زیبایی‌شناسی ابزار‌های سنگی عصر پارینه‌سنگی

نویسندگان

چکیده

هدف ما در این پژوهش بررسی احتمال انطباق قوانین زیبایی‌شناسی بر ابزارهای عصر پارینه‌‌سنگی و پرسش از کیفیت زیبایی آن‌هاست. به‌کارگیری حساسیت‌های زیبا‌‌یی‌شناسانۀ انسان معاصر برای توصیف مصنوعات پیش از تاریخ دشوار نیست؛ اما در مقالۀ حاضر رویِ این موضوع تمرکز خواهیم داشت که آیا اساساً می‌توانیم حساسیت‌های سازندگان این ابزارها را در مورد امر زیبا آشکار سازیم و نیز، آیا بررسی زیبایی‌شناسانۀ ابزارهای پیش از تاریخ بر مبنای نظریات انسان امروزی امکان‌پذیر است. ما در این مقاله، با بهره‌گیری از شیوۀ توصیف مستندات موجود، سنگ‌ابزار‌‌های عصر پارینه‌‌سنگی مربوط به حدود پانصد تا یازده‌ هزار سال پیش را که در موزۀ ویلسون امریکا، موزۀ آرمیتاژ و موزۀ بریتانیا نگهداری می‌شوند، بررسی کردیم. نتایج این بررسی نشان می‌دهد مجموعه‌های موزه‌ها به‌گونه‌ای قرار گرفته‌اند که تمرکز را بر یک شیء و ماده یا تکنیک آن متمرکز می‌سازند و این امر موجب ‌شده بیشتر از حساسیت‌های زیبایی‌شناسانۀ خود استفاده کنیم و به محیط و سازندگان اشیا توجهی نداشته باشیم؛ در حالی‌ که، می‌توان ادعا کرد که در ساخت و استفاده از ابزار‌ها، حسی حضور داشته که از فرهنگ منشأ می‌‌گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

زیبایی‌شناسی ابزار‌های سنگی عصر پارینه‌سنگی