گشتالت در طراحی پلان باغ ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نظریه گشتالت از جمله مکاتب تاثیرگذار در قرن بیستم است که در معماری وارد شده است. با توجه به شیوه متفاوت توجه به ادراک در این مکتب، لزوم بررسی این سیستم ادراکی و نحوه عمل آن در طراحی در بسیاری از مقالات مورد توجه قرار گرفته است اما اغلب این مقالات، در حد بررسی مبانی نظری این مکتب است و به حضور آن در طراحی باغهای ایرانی توجه نشده. درنتیجه این سوال مطرح میشودکه: آیا میتوان به کمک این نظریه به تحلیل باغهای تاریخی پرداخت؟ از این رو ابتدا نظریه گشتالت و رابطه آن با مفاهیم معماری منظر و سپس ظرفیتهای آن در تحلیل باغسازی ایرانی مطالعه گردید. پرسشهای اصلی این پژوهش آن است که نظریه گشتالت و مفاهیم آن و معیارهای حاصل از این مفاهیم در تحلیل باغهای تاریخی چیست. جهت پاسخگویی به پرسشها در حوزه نظری، روش تحقیق استدلال منطقی و بررسی نمونه موردی به کارگرفته میشود. در نهایت مفاهیم مربوط به این نظریه در طراحی پلان چند باغ از دوره های تاریخی متفاوت ایران جهت نمایش میزان گستردگی کاربرد این نظریه در باغهای ایرانی بررسی میشود. نتایج تحقیقات نشان میدهد، هرچند سالیان طولانی از ظهور نظریه گشتالت می گذرد، اما همواره قابل استفاده اسهت و به خوبی می تواند در حوزه معماری منظر به کار گرفته شود و با استفاده از مفاهیم نظریه گشتالت جنبه های ناپیدای معماری منظر ایرانی بازشناخته میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gestalt in designing plan of Iranian garden

نویسنده [English]

  • Nasim Gholami Rostam
چکیده [English]

Gestalt theory is one of the most affection theories in century 20 that is used in art and architecture field. Considering this fact that this theory has different and special expression in impression, there are many articles about this system of impression and its function in designing. But most of these articles are about the rules of Gestalt theory and not about its presence in Iranian garden design. So there is a question left that do we able to analyze the historical gardens with this theory? Present research is trying to explain gestalt theory and its connection with landscape and Iranian garden analysis. There for the basic questions in this research are: what is Gestalt theory? And what dimensions will be emphasized more base on gestalt theory about analysis of historical garden? To answer these questions, in field theory the research methodology:”logical reasoning” and in field analysis samples; the research methodology “the diffusion of using combination strategies” are used. To achieve the goals, after expressing gestalt theory, its concepts in plans of different Iranian historical gardens of different eras in Iran are analyzed to show that how we can find this theory in Iranian gardens. This research shows that this theory is useful in many fields like landscape architecture and it can unclear aspects of Iranian landscape architecture and putting on recognition with its theoretical concepts.