رویکردهای جدید در طراحی منسوجات آینده: دانش زیست الگو، فرصت ها و زمینه های کاربرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه الزهرا

چکیده

طبیعت ذاتاً زیبا و بی‌نقص است و به‌طور قطع منبع الهام بسیار خوبی برای هنرمندان و طراحان به‌شمار می‌رود. اساساً طراحی به‌معنی آفرینش فکر و ایده‌های جدید و تبدیل آن‌ها به یک پدیدة فیزیکی یا غیر‌مادی است. در وادی طراحی، آنچه طی سالیان متمادی از اصطلاح «الهام از طبیعت» برداشت می‌شد، فقط به بخش هنری و زیبایی‌شناسانة آن نظر داشت؛ درحالی که هدف دانش «زیست‌الگو» توجه به هردو جنبة کاربردی و زیبایی‌شناختی سیستم‌های طبیعی است. دانش زیست‌الگو مبلغ و حامی‌ نوعی نگاه مفهومی‌، مطلع و قدردان از سوی طراحان، تولیدکنندگان و سیاستگذاران جوامع امروزی است تا از طبیعت چاره‌اندیشی بیاموزند. در این پژوهش می‌کوشیم با نشان دادن نمونه‌هایی از همراهی این دو بخش در فصل مشترک زیست‌شناسی و طراحی منسوجات و همچنین شناسایی راهکار‌های جدیدی از طراحی، برای روشن‌تر شدن آیندة این دانش گامی برداریم. روشن است که دانش زیست‌الگو و تعاملات صحیح میان طراحان منسوجات و متخصصان علوم زیستی، ساختارهایی پایدارتر و سازگارتر با طبیعت را برای آیندة منسوجات بشر پیشنهاد می‌دهد. این پژوهش به‌شیوة نظری و بنیادی انجام شده و مبتنی‌بر بررسی تجارب و استخراج اصول طراحی منسوجات به‌شیوة زیست‌الگو است. آنچه در اینجا مطرح می‌کنیم، براساس تحقیقات و گردآوری‌های کتابخانه‌ای است و نمونه‌هایی از خلاقیت‌ها و تجارب متخصصان این حیطه را دربر می‌گیرد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Aspects of Future Textile Design: Biomimicry, Opportunities and Fields of Application

نویسنده [English]

  • Atefeh Abdosalami
چکیده [English]

  Nature is essentially beautiful and flawless and is definitely a great inspiration for artists and designers. Basically speaking, to design is to create new ideas and convert them into a material or non-material phenomenon. In the world of design, for many years, what has been withdrawn and taken from the term of "inspiration from nature" was only limited to artistic and aesthetic aspects. On the contrary, the purpose of " Biomimicry" science is to get involved in both practical and aesthetic aspects of natural systems. Biomimicry advocates innovators and problem solvers of all kinds, to create more intelligent and sustainable design through the conceptual view and/or emulation of nature. This research is trying to explore the intersection of biology and textile design, and also clarify new strategies of designing textiles to a brighter future of this art. In fact, biomimicry and the proper relationships between biological/environmental experts and textile designers, offers more sustainable and compatible future textiles. This research is a theoretical and fundamental one which is based on the study of experiences and extracted principals of textile design in Biomimicry. The proposed information here has been gathered through library researches and also include some examples of innovations and experiences of related experts in the field.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Biomimicry
  • Nature
  • Textile Design
  • New Technologies
- بنیوس، جنین، (۱۳۸۶)، «علم و تکنولوژی: فراگیری تدبیر زندگی از طبیعت مادر»، مجلة سیاحت غرب، ش ۴۵، صص ۱۰۲- ۱۱۴.

-        Bar-Cohen, Yoseph, (2006), Biomimetics: Biologically Inspired Technologies, CRC Press, Florida.

-        Benyus, Janine, (2002), Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, William Morrow Paperbacks, NewYork.

-        Berkebile, Bob & Jason McLennan, (2004), «The Living Building: Biomimicry in Architecture. Integrating Technology with Nature», BioInspire e-magezine. Available: http://biomimicry.typepad.com/bioinspire/files/BioInspire.18-07.17.04.pdf. Viewed on 2 Jan.2014

-        Colchester, Chloe, (2007), Textiles Today, Thames & Hudson, London.

-        Eadie, Leslie & Tushar K.Ghosh, (2011), "Biomimicry in textiles: past, present and potential", An overview, Journal of the Royal Society Interface, Vol. 8, Pp. 761- 775. 

-        Lakhtakia, Akhlesh & Raul Jose Martin-Palma, (2013), Engineered Biomimicry, Elsevier, Massachusetts.

-        O’Mahony, Marie & Sarah E.Braddock Clarke, (2005), Techno Textiles2, Thames & Hudson, London.

-        Oxford Dictionary, (2007), Oxford University Press, Oxford.

-        Perona, Francesca, (2012), Skinning Future Textiles, MA Dissertation. Goldsmiths University of London.

-        Rojrairikutsl, Pinunta, (2013), "Bio-inspiration in the Wings of Man-made Flyers", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, Vol. 1, Pp. 1- 8.

-        Thompson, Brian S, (1999), "Environmentally-sensitive design: Leonardo WAS right", Materials and Design, Vol. 20, Pp. 23- 30.

-        Vincent, Julian F.V, (2008), "Biomimetic materials", Journal of Materials Research, Vol. 23, Pp. 3140- 3147.