گشتالت در طراحی پلان باغ ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نظریة گشتالت از جمله مکاتب تأثیرگذار در قرن بیستم است که به معماری وارد شده است. با توجه به شیوة متفاوت توجه به ادراک در این مکتب، در بسیاری از مقالات به لزوم بررسی این سیستم ادراکی و نحوة عمل آن در طراحی توجه شده است؛ اما بیشتر آن‌ها درحد بررسی مبانی نظری گشتالت هستند و به حضور این مکتب در طراحی باغ‌های ایرانی توجه نکرده‌اند. به این ترتیب، این پرسش مطرح می‌شودکه آیا می‌­توان با این نظریه باغ‌های تاریخی را تحلیل نمود. برای یافتن پاسخ این پرسش، ابتدا نظریة گشتالت و رابطة آن با مفاهیم معماری منظر و سپس ظرفیت‌های آن در تحلیل باغ‌سازی ایرانی مورد مطالعه قرارگرفت.
چیستی نظریة گشتالت، مفاهیم آن و معیارهای حاصل از این مفاهیم در تحلیل باغ‌های تاریخی پرسش‌های اصلی این پژوهش هستند. برای پاسخگویی به پرسش‌ها در حوزة نظری، روش تحقیق استدلال منطقی و بررسی نمونة موردی به‌کار گرفته ‌شد. درنهایت، مفاهیم مربوط به این نظریه در طراحی پلان چند باغ از دوره‌­های تاریخی متفاوت ایران برای نمایش میزان گستردگی کاربرد این نظریه در باغ‌های ایرانی بررسی شد.
نتایج تحقیقات نشان می­­‌دهند با اینکه سال‌ها از ظهور نظریة گشتالت می‎گذرد، همواره کاربرد داشته و به‌خوبی می‎تواند در حوزة معماری منظر استفاده شود. همچنین به‌کمک مفاهیم نظریة گشتالت، جنبه‌­های ناپیدای معماری منظر ایرانی بازشناخته خواهد شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Gestalt in Designing Plan of Iranian Garden”

نویسندگان [English]

  • Nasim Gholami Rostam 1
  • m bemanian 2
  • m ansari 2
چکیده [English]

 
Gestalt theory is one of the significant theories in 20th century that has been entered in the field of art and architecture .since in this theory a different kind of emphasis has been noted regarding the notion of perception, there are many papers that has been studied this system of perception and its functions in designing; But most of these papers are about the theoretical aspects of Gestalt theory and the presence of this theory in Iranian garden’s design has not been studied. So the question left here is that can we analyze the historical gardens with this theory? For finding the answer, first we studied the Gestalt theory and its connection with concepts of landscape architecture and then we examined its capacities for analyzing Iranian garden.
 The main questions of the presented research involve with concepts of Gestalt theory and its extracted criteria for analyzing historical Iranian gardens.  To answer the proposed questions theoretically ,  the research methodologies of logical reasoning and case study  has been used and at the end the related concepts of the theory to the plan of some historical gardens from different eras has been studied in order to present the extent of the application of this theory in Iranian gardens.  
The findings of this research show that although many years have been passed from the emergence of this theory, it is always applicable and can be well used in field of landscape architecture. With the help of Gestalt theory, hidden aspects of Iranian landscape architecture can be recognized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Gestalt theory
  • landscape architecture
  • Iranian garden
- برقعی، الهام، (1388)، روان‌شناسی گشتالت، سایت پژوهشکده‌ی باقرالعلوم، تاریخ دسترسی: 12/4/1388

- رضازاده، طاهر، (1387)، «کاربرد نظریة گشتالت در هنر و طراحی»، آینة خیال، ش 9، صص 31 تا 37.

- شهیدی، محمدشریف؛ بمانینان، محمدرضا و مهزاد یالپانیان، (1387)، «نقش پژوهش در فرایند آموزش طراحی معماری»، نشریة هویت شهر، س 2، ش 2، صص 81-92.

- گروتر، یورگ، (1384)، زیباشناختی در معماری، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

- Carvalho, Grazielle Anjos, Applying gestalt theories and graphical semiology as visual reading systems supporting thematic cartography, access date: 2011/4/15

- Miller, William, 2011, Course Syllabus of architecturaltheory and criticism, pages: 1-5, access date: 2011/3/11

- Pomerantz, James R. Kubovy, Michael, Theoritical approaches to perceptual organization. Chapter 36, access date: 2011/4/16

- Sahasrabudhe, Sameer, Survey of Design Principles for eLearning, access date: 2011/3/9.