کلیدواژه‌ها = فرهنگ
محرمیت در معماری خانه های دزفول (مطالعه موردی:دوران قاجاریه)

دوره 10، شماره 2، آذر 1397، صفحه 79-92

10.22051/jjh.2017.8722.1173

کورش مومنی؛ کورش عطاریان؛ محمد دیده بان؛ مریم وصال


رابطه فرهنگ و معماری (با بررسی موزه هنرهای معاصر تهران)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 67-82

10.22051/jjh.2016.2404

کوروش مومنی؛ زهره مسعودی


ازاره، محافظی زیبا بر دیوارهای گذشته

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 49-63

10.22051/jjh.2014.54

نیکو شجاع نوری؛ مرضیه اسماعیلی جاغرق