کلیدواژه‌ها = نماد
مطالعه نقش برجسته های گیاهی سیراف در دوره ی ساسانی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 21-38

10.22051/jjh.2017.7787.1040

الهه پنجه باشی؛ فاطمه دولاب


نشانه های تصویری در آسمالیق های ترکمن

دوره 8، شماره 2، آبان 1395، صفحه 125-133

10.22051/jjh.2017.145.

آزاده یعقوب زاده


بررسی نقوش حیوانی در آثار تمدن جیرفت

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 49-62

10.22051/jjh.2015.1936

فاطمه جانبازی


گذری بر جدال اژدها در هنر ایران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 5-12

10.22051/jjh.2015.7

مجید بهدانی