نویسنده = اشرف السادات موسوی لر
جایگاه نقش ترنج در هنر دوره صفوی با تأکید ‌بر قالی ، جلد قرآن و جلد شاهنامه‌ها

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 107-118

10.22051/jjh.2018.9769.1104

اشرف السادات موسوی لر؛ زهرا مسعودی امین؛ الهه مروج


بررسی سیر تاریخی تحول نقش نگاره بزکوهی در دوره ساسانیان

دوره 8، شماره 2، آبان 1395، صفحه 29-42

10.22051/jjh.2017.6252.

مهسا بهنود؛ عفت السادات افضل طوسی؛ اشرف السادات موسوی لر


تبیین جلوه های تصویری آیات قرآن با تکیه بر نظریه سید قطب

دوره 7، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 25-34

10.22051/jjh.2016.2124

اشرف السادات موسوی لر؛ سپیده یاقوتی


زیباییشناسی کلام وحیانی قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 5-19

10.22051/jjh.2014.51

اشرف السادات موسوی لر؛ سپیده یاقوتی


سبک‌شناسی نگاره‌های طوطی‌نامه با رویکرد نقد سنتی

دوره 5، شماره 2، مهر 1392، صفحه 61-76

10.22051/jjh.2013.42

اشرف السادات موسوی لر؛ الهام عصار کاشانی


ساختار بصری نقاشی‌های دیواری تبریز (در سه دهه اخیر)

دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 53-66

10.22051/jjh.2014.31

اشرف السادات موسوی لر؛ فرنوش شمیلی