نویسنده = عفت السادات افضل طوسی
آسیب‌شناسی صادرات صنایع‌دستی ایران در شرایط تحریم

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 7-20

10.22051/jjh.2022.40321.1791

ابوالقاسم دادور؛ عفت السادات افضل طوسی؛ منصوره پزشک‌زاده


مطالعۀ تطبیقی خوانش عکس‌های برتر خبری معاصر  با استفاده از نظریۀ استوارت هال

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 34-47

10.22051/jjh.2022.36302.1651

طیبه زرندی؛ فاطمه کاتب؛ عفت السادات افضل طوسی


بررسی سیر تاریخی تحول نقش نگاره بزکوهی در دوره ساسانیان

دوره 8، شماره 2، آبان 1395، صفحه 29-42

10.22051/jjh.2017.6252.

مهسا بهنود؛ عفت السادات افضل طوسی؛ اشرف السادات موسوی لر